Oświadczenie o ochronie danych


 

Wprowadzenie i przegląd

Napisaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie danych (wersja 01.03.2022-311955191), aby wyjaśnić Państwu, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, jakie dane osobowe (w skrócie dane) my jako administratorzy – i podmioty przetwarzające przez nas zlecone (np. dostawcy) – będziemy przetwarzać w przyszłości i jakie masz legalne opcje. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.
W skrócie: Kompleksowo informujemy Cię o danych, które przetwarzamy na Twój temat.

Oświadczenia o ochronie prywatności zazwyczaj brzmią bardzo technicznie i używają terminów prawnych. Z drugiej strony niniejsza polityka prywatności ma na celu opisanie najważniejszych rzeczy w sposób jak najprostszy i przejrzysty. O ile sprzyja to przejrzystości, terminy techniczne są wyjaśniane w sposób przyjazny dla czytelnika, oferowane są linki do dalszych informacji i wykorzystywane są grafiki. W ten sposób informujemy jasnym i prostym językiem, że przetwarzamy dane osobowe w kontekście naszej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy podana jest odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe, jeśli przedstawisz najbardziej zwięzłe, niejasne i prawno-techniczne wyjaśnienia, ponieważ często są one standardem w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się interesujące i pouczające, a może jest jedna lub druga informacja, której jeszcze nie znałeś.

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z odpowiedzialnym organem wymienionym poniżej lub w stopce redakcyjnej, skorzystaj z istniejących linków i wyświetl dalsze informacje na stronach osób trzecich. Oczywiście nasze dane kontaktowe znajdziesz również w stopce redakcyjnej.

Zakres

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy przez nas zlecone (podmioty przetwarzające). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 RODO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy osoby. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia, że możemy oferować i rozliczać nasze usługi i produkty, zarówno online, jak i offline. Zakres niniejszej Polityki Prywatności obejmuje:

 • wszystkie strony internetowe (strony internetowe, sklepy internetowe), które obsługujemy
 • Wystąpienia w mediach społecznościowych i komunikacja e-mailowa
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia

W skrócie: Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w ustrukturyzowany sposób w firmie za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów. Jeśli nawiążemy z Tobą stosunki prawne poza tymi kanałami, w razie potrzeby poinformujemy Cię o tym osobno.

Podstawy prawne

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych przekazujemy Państwu przejrzystą informację na temat zasad i regulacji prawnych, tj. podstaw prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prawa UE odsyłamy do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oczywiście z niniejszym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE można zapoznać się online w EUR-Leksie, dostęp do prawa UE, w https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. RODO): Udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie wprowadzonych przez Ciebie danych formularza kontaktowego.
 2. Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): W celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych z Tobą przetwarzamy Twoje dane. Na przykład, jeśli zawrzemy z Tobą umowę kupna, potrzebujemy danych osobowych z wyprzedzeniem.
 3. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, przetwarzamy Twoje dane. Na przykład jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania faktur do celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 4. Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają Twoich podstawowych praw, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład musimy przetwarzać pewne dane, aby bezpiecznie i ekonomicznie obsługiwać naszą stronę internetową. Przetwarzanie to jest zatem uzasadnionym interesem.

Inne warunki, takie jak postrzeganie nagrań w interesie publicznym i wykonywanie władzy publicznej, a także ochrona żywotnych interesów, zwykle nie występują u nas. Jeżeli taka podstawa prawna będzie istotna, zostanie wskazana w odpowiednim miejscu.

Oprócz rozporządzenia UE zastosowanie mają również przepisy krajowe:

 • W Austrii jest to federalna ustawa o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ustawa o ochronie danych) lub w skrócie FADP.
 • W Niemczech obowiązuje federalna ustawa o ochronie danych, w skrócie BDSG.

Jeśli zastosowanie mają inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy Cię o tym w poniższych sekcjach.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, poniżej znajdziesz dane kontaktowe osoby lub organu odpowiedzialnego:

Beier Consult GmbH
Na stacji towarowej 5b
21035 Hamburg, Niemcy

E-mail: info[at]beierconsult.de
Telefon: 040 / 636 045 20
Stopka redakcyjna: https://beierconsult.de/impressum/

Czas przechowywania

Fakt, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów, jest dla nas ogólnym kryterium. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przyczyna przetwarzania danych przestanie istnieć. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania pewnych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład do celów księgowych.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte lub jeśli odwołasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i o ile nie ma obowiązku ich przechowywania.

Poinformujemy Cię o konkretnym czasie przetwarzania danych poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji na ten temat.

Informacje o ochronie danych dla wnioskodawców

Informacja o ochronie danych na temat przetwarzania przez nas danych kandydatów zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Szanowny Wnioskodawco,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Zgodnie z postanowieniami art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) niniejszym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez Ciebie w ramach procesu aplikacyjnego i, w stosownych przypadkach, zebranych przez nas oraz o Twoich prawach w tym zakresie. Aby upewnić się, że jesteś w pełni poinformowany o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach procesu aplikacyjnego, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE-RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nami stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 88 RODO w związku z § 26 BDSG-neu oraz, w stosownych przypadkach, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu inicjowania lub wykonywania stosunków umownych.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w celu obrony przed dochodzonymi wobec nas roszczeniami prawnymi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. f Rodo. Uzasadnionym interesem jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Jeśli udzielisz nam wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, zgodność z prawem tego przetwarzania na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość (patrz sekcja 9 niniejszych informacji o ochronie danych). Jeśli istnieje stosunek pracy między Tobą a nami, możemy zgodnie z art. 88 RODO w związku z § § § 26 BDSG-neu przetwarza dalej otrzymane od Państwa dane osobowe do celów stosunku pracy, o ile jest to niezbędne do realizacji lub rozwiązania stosunku pracy lub do wykonywania lub wypełniania praw i obowiązków reprezentacji interesów pracowników wynikających z ustawy lub układu zbiorowego, układu spółki lub umowy o świadczenie usług (układ zbiorowy).

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy tylko te dane, które są związane z Twoją aplikacją. Mogą to być ogólne dane o Tobie (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), Informacje o Twoich kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu szkolnym, informacje o rozwoju zawodowym oraz, w stosownych przypadkach, inne dane, które przekazujesz nam w związku z Twoją aplikacją.

Odbiorcy danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe w naszej firmie wyłącznie obszarom i osobom, które potrzebują tych danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszego uzasadnionego interesu.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe spółkom powiązanym z nami w zakresie dozwolonym w zakresie celów i podstaw prawnych określonych w sekcji 3 niniejszego Arkusza informacji o ochronie danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w naszym imieniu na podstawie umów o realizację zamówień zgodnie z art. 28 RODO. W takich przypadkach zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO. Kategoriami odbiorców w tym przypadku są dostawcy usług internetowych oraz dostawcy systemów i oprogramowania do zarządzania kandydatami.

W przeciwnym razie dane zostaną przekazane odbiorcom spoza firmy tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, ujawnienie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub jeśli mamy Na to Zgodę.

Czas przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie Twojej aplikacji. Twoje dane osobowe lub dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte maksymalnie sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego (np. ogłoszenie decyzji o odrzuceniu), chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dopuszczalne.

Ponadto przechowujemy Twoje dane osobowe tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w konkretnym przypadku w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych przez czas trwania sporu prawnego.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie Twoich danych osobowych, będziemy je przechowywać zgodnie z Twoją deklaracją zgody.

Jeśli po procesie aplikacyjnym dojdzie do stosunku pracy, praktyki zawodowej lub stażu, Twoje dane będą początkowo przechowywane w niezbędnym i dopuszczalnym zakresie, a następnie przekazywane do akt osobowych.

Twoje prawa

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do powiadomienia zgodnie z art. 19 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Ponadto istnieje prawo odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z prawem. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo na mocy art. 7 RODO do cofnięcia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że odwołanie obowiązuje tylko w przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem. Należy również pamiętać, że możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych danych przez określony czas w celu spełnienia wymogów prawnych (patrz sekcja 8 niniejszych informacji o ochronie danych).

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Jeżeli RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów, masz prawo, zgodnie z art. 21 RODO, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania. Muszą one przeważać nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie musi służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Aby chronić swoje prawa, zapraszamy do kontaktu z nami.

Niezbędność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w kontekście procesów aplikacyjnych nie jest wymagane ani przez prawo, ani przez umowę. W związku z tym nie są Państwo zobowiązani do podawania informacji o swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że są one niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie wniosku lub umowy w związku ze stosunkiem pracy z nami. Jeśli nie podasz nam danych osobowych, nie możemy podjąć decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Zalecamy podawanie danych osobowych tylko w kontekście aplikacji, które są niezbędne do jej przeprowadzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Ponieważ decyzja w sprawie Twojej aplikacji nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, nie ma zautomatyzowanej decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 RODO.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 RODO przysługują Państwu następujące prawa do zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych:

 • Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane. W takim przypadku masz prawo do otrzymania kopii danych i uzyskania następujących informacji:
  • cel, dla którego dokonujemy przetwarzania;
  • kategorie, tj. rodzaje przetwarzanych danych;
  • kto otrzymuje te dane oraz, jeżeli dane są przekazywane do państw trzecich, w jaki sposób można zagwarantować bezpieczeństwo;
  • jak długo dane będą przechowywane;
  • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • że możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów można znaleźć poniżej);
  • pochodzenie danych, jeśli nie zebraliśmy ich od Ciebie;
  • czy profilowanie jest przeprowadzane, tj. czy dane są automatycznie oceniane w celu uzyskania Twojego profilu osobistego.
 • Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania danych, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli znajdziesz błędy.
 • Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), co konkretnie oznacza, że możesz zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy tylko przechowywać dane, ale już ich nie wykorzystujemy.
 • Zgodnie z art. 19 RODO masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie udostępnimy Ci Twoje dane we wspólnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, co pociąga za sobą zmianę przetwarzania po jego wykonaniu.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego sprzeciwu.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu danych. Później nie możemy już wykorzystywać Twoich danych do marketingu bezpośredniego.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do prowadzenia profilowania, w każdej chwili możesz sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu danych. Nie możemy już wykorzystywać Twoich danych do profilowania.
 • Zgodnie z art. 22 RODO możesz mieć prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (np. profilowaniu).

W skrócie: Masz prawa – nie wahaj się skontaktować z organem odpowiedzialnym wymienionym powyżej!

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W przypadku Austrii jest to organ ochrony danych, którego stronę internetową można znaleźć pod https://www.dsb.gv.at/. W Niemczech istnieje inspektor ochrony danych dla każdego kraju związkowego. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI). Za naszą firmę odpowiada następujący lokalny organ ochrony danych:

Pliki cookie
Podsumowanie plików cookie
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: w zależności od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.
? Przetwarzane dane: Zależy od używanego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.
? Okres przechowywania: w zależności od danego pliku cookie może wynosić od godzin do lat
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

 

Co to są pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.
Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, abyś mógł lepiej zrozumieć poniższą politykę prywatności.

Za każdym razem, gdy przeglądasz Internet, korzystasz z przeglądarki. Znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są plikami cookie.

Jednej rzeczy nie można zaprzeczyć: pliki cookie są naprawdę przydatnymi pomocnikami. Prawie wszystkie strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Dokładniej, są to pliki cookie HTTP, podobnie jak istnieją również inne pliki cookie dla innych obszarów aplikacji. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są przechowywane na komputerze przez naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie umieszczane w folderze plików cookie, „mózgu” przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

Pliki cookie przechowują określone dane użytkownika o Tobie, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka przesyła informacje „związane z użytkownikiem” z powrotem na naszą stronę. Dzięki plikom cookie nasza strona internetowa wie, kim jesteś i oferuje ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik, w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

Na poniższej ilustracji przedstawiono możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak Chrome, a serwerem internetowym. Przeglądarka internetowa żąda strony internetowej i otrzymuje plik cookie z serwera, z którego przeglądarka korzysta ponownie, gdy tylko zażądana zostanie inna strona.

Istnieją zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę, pliki cookie stron trzecich są tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie są programami i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych „szkodników”. Pliki cookie nie mogą również uzyskać dostępu do informacji z komputera.

Na przykład tak mogą wyglądać dane z plików cookie:

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.1326744211.152311955191-9
Używać: Zróżnicowanie odwiedzających stronę internetową
Data ważności: po 2 latach

Przeglądarka powinna być w stanie obsługiwać następujące minimalne rozmiary:

 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • Co najmniej 50 plików cookie na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 plików cookie

Jakie są rodzaje plików cookie?

Kwestia, z których plików cookie korzystamy w szczególności, zależy od wykorzystywanych usług i została wyjaśniona w poniższych sekcjach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić różne rodzaje plików cookie HTTP.

Istnieją 4 rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, a następnie kontynuuje surfowanie po innych stronach, a następnie przechodzi do kasy. Te pliki cookie nie usuwają koszyka, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Celowe pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Ukierunkowane pliki cookie
Te pliki cookie zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Na przykład zapisywane są wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularza.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane ukierunkowanymi plikami cookie. Służą one dostarczeniu użytkownikowi indywidualnie dopasowanej reklamy. Może to być bardzo wygodne, ale także bardzo denerwujące.

Zazwyczaj, gdy odwiedzasz stronę internetową po raz pierwszy, zostaniesz zapytany, na które z tego typu plików cookie chcesz zezwolić. I oczywiście ta decyzja jest również przechowywana w pliku cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i nie boisz się dokumentacji technicznej, zalecamy https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, prośby o komentarze Internet Engineering Task Force (IETF) o nazwie „HTTP State Management Mechanism”.

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie

Ostatecznie cel zależy od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Pliki cookie są małymi asystentami do wielu różnych zadań. Niestety nie jest możliwe uogólnienie, które dane są przechowywane w plikach cookies, ale o przetwarzanych lub przechowywanych danych poinformujemy Cię w ramach poniższego oświadczenia o ochronie danych.

Okres przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od danego pliku cookie i jest szczegółowo określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą pozostać przechowywane na komputerze przez kilka lat.

Mają również wpływ na sam okres przechowywania. Możesz ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki (patrz również poniżej „Prawo do sprzeciwu”). Ponadto pliki cookie oparte na zgodzie zostaną usunięte najpóźniej po odwołaniu zgody, przy czym legalność przechowywania pozostaje nienaruszona do tego czasu.

Prawo do sprzeciwu – jak mogę usunąć pliki cookie?

To, w jaki sposób i czy chcesz korzystać z plików cookie, zależy od Ciebie. Niezależnie od tego, z której usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, zawsze masz możliwość usunięcia, wyłączenia lub tylko częściowego zezwolenia na pliki cookie. Na przykład możesz zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Chrome: Usuwanie, włączanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn za pomocą Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny na komputerze

Internet Explorer: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi
Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Dzięki temu możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwalasz na plik cookie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Najlepiej wyszukać instrukcje w Google za pomocą hasła „Usuń pliki cookie Chrome” lub „Wyłącz pliki cookie Chrome” w przypadku przeglądarki Chrome.

Podstawa prawna

Od 2009 r. obowiązują tak zwane „wytyczne dotyczące plików cookie”. Stanowi on, że przechowywanie plików cookie wymaga zgody (art. 6 ust. 1 lit. s.). RODO) od Ciebie. Jednak w krajach UE nadal istnieją bardzo różne reakcje na te dyrektywy. Jednakże w Austrii dyrektywa ta została transponowana do § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech Polityka dotycząca plików cookie nie została transponowana jako prawo krajowe. Zamiast tego wdrożenie tej dyrektywy zostało w dużej mierze przeprowadzone w § 15 ust. 3 ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku ściśle niezbędnych plików cookie, nawet jeśli nie ma zgody. istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które w większości przypadków mają charakter gospodarczy. Chcemy zapewnić odwiedzającym stronę internetową przyjemne wrażenia użytkownika, a do tego niektóre pliki cookie są często absolutnie niezbędne.

O ile nie są używane absolutnie niezbędne pliki cookie, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Rodo.

W poniższych sekcjach zostaniesz poinformowany bardziej szczegółowo o korzystaniu z plików cookie, jeśli używane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookie.

Wprowadzenie do hostingu
Podsumowanie hostingu
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: profesjonalny hosting strony internetowej i bezpieczeństwo działania
? Przetwarzane dane: adres IP, czas wizyty na stronie, używana przeglądarka i inne dane. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u odpowiedniego dostawcy usług hostingowych.
? Okres przechowywania: w zależności od dostawcy, ale zwykle 2 tygodnie
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest hosting?

Kiedy odwiedzasz strony internetowe dzisiaj, niektóre informacje – w tym dane osobowe – są automatycznie tworzone i przechowywane, w tym na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane tak oszczędnie, jak to możliwe i wyłącznie z uzasadnieniem. Przez stronę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w domenie, czyli wszystko od strony startowej (strony głównej) do ostatniej podstrony (jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład beispiel.de lub musterbeispiel.com.

Jeśli chcesz wyświetlić witrynę na ekranie, użyj programu o nazwie przeglądarka internetowa. Prawdopodobnie znasz niektóre przeglądarki internetowe po nazwie: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Ta przeglądarka internetowa musi łączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony internetowej: serwerem internetowym. Działanie serwera WWW jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem, dlatego zwykle przejmują go profesjonalni dostawcy, dostawcy. Oferują one hosting, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych stron internetowych.

Podczas podłączania przeglądarki do komputera (stacjonarnego, laptopa, smartfona) oraz podczas transmisji danych do i z serwera WWW mogą być przetwarzane dane osobowe. Z jednej strony komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW musi również przechowywać dane przez jakiś czas, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Aby to zilustrować:

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Celami przetwarzania danych są:

 1. Profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie działania
 2. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. Anonimowa ocena zachowań związanych z dostępem w celu ulepszenia naszej oferty oraz, w razie potrzeby, w celu ścigania karnego lub dochodzenia roszczeń

Jakie dane są przetwarzane?

Nawet podczas odwiedzania naszej strony internetowej nasz serwer internetowy, który jest komputerem, na którym ta strona jest przechowywana, zwykle automatycznie przechowuje dane, takie jak:

 • pełny adres internetowy (URL) odwiedzanej strony internetowej
 • Przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (URL strony odsyłającej) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego uzyskuje się do niego dostęp (np. NAZWAKOMPUTER i 194.23.43.121)
 • Data i godzina
 • w plikach, tzw. plikach dziennika serwera WWW

Jak długo przechowywane są dane?

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych, ale nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane przez władze w przypadku bezprawnego postępowania.

W skrócie: Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę internetową na specjalnych komputerach (serwerach), ale nie przekazujemy Twoich danych bez zgody!

Podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest konieczne, aby zaprezentować firmę w Internecie w bezpieczny i przyjazny dla użytkownika sposób oraz aby móc w razie potrzeby przeprowadzać ataki i roszczenia z tego tytułu.

Co do zasady istnieje umowa o przetwarzanie zamówień między nami a dostawcą usług hostingowych zgodnie z art. 28 f. RODO, która gwarantuje zgodność z ochroną danych i gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Polityka prywatności DomainFactory

Używamy DomainFactory dla naszej strony internetowej, w tym dostawcy usług hostingowych. Usługodawcą jest niemiecka firma domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Niemcy. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pomocą DomainFactory można znaleźć w polityce prywatności na https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Polityka prywatności Google Analytics
Podsumowanie polityki prywatności Google Analytics
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.
? Przetworzone dane: Statystyki dostępu, które zawierają dane, takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas i czas dostępu, zachowanie nawigacji, zachowanie kliknięć i adresy IP. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
? Okres przechowywania: w zależności od użytych właściwości
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest Google Analytics?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do śledzenia analiz Google Analytics (GA) amerykańskiej firmy Google Inc. W regionie europejskim Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Google Analytics gromadzi dane o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Na przykład, jeśli klikniesz link, ta czynność zostanie zapisana w pliku cookie i wysłana do Google Analytics. Raporty, które otrzymujemy z Google Analytics, pozwalają nam lepiej dostosować naszą stronę internetową i usługi do Twoich potrzeb. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo narzędzie do śledzenia, a przede wszystkim poinformujemy Cię o tym, które dane są przechowywane i jak możesz temu zapobiec.

Google Analytics to narzędzie śledzące, które służy do analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Aby Google Analytics działał, kod śledzenia jest wbudowany w kod naszej strony internetowej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, kod ten rejestruje różne działania, które podejmujesz na naszej stronie internetowej. Jak tylko opuścisz naszą stronę internetową, dane te są wysyłane na serwery Google Analytics i tam przechowywane.

Google przetwarza dane i otrzymujemy raporty dotyczące zachowania użytkowników. Raporty te mogą zawierać:

 • Raporty grup docelowych: Dzięki raportom grupy docelowej lepiej poznajemy naszych użytkowników i dokładniej wiemy, kto jest zainteresowany naszą usługą.
 • Raporty reklamowe: Raporty reklamowe ułatwiają nam analizowanie i ulepszanie naszych reklam online.
 • Raporty dotyczące przejęć: Raporty dotyczące przejęć dostarczają nam przydatnych informacji o tym, jak zachęcić więcej osób do korzystania z naszej usługi.
 • Raporty behawioralne: Tutaj dowiadujemy się, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową. Możemy zrozumieć, w którą stronę podróżujesz na naszej stronie i które linki klikasz.
 • Raporty konwersji: konwersja to proces, w którym podejmujesz pożądane działanie na podstawie komunikatu marketingowego. Na przykład, jeśli przejdziesz od bycia czystym odwiedzającym stronę internetową do kupującego lub subskrybenta biuletynu. Dzięki tym raportom dowiadujemy się więcej o tym, jak odbierają Cię nasze działania marketingowe. W ten sposób chcemy zwiększyć nasz współczynnik konwersji.
 • Raporty w czasie rzeczywistym: Tutaj zawsze od razu wiemy, co dzieje się na naszej stronie internetowej. Na przykład widzimy, ilu użytkowników obecnie czyta ten tekst.

Dlaczego korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej?

Nasz cel na tej stronie jest jasny: Chcemy zaoferować Ci najlepszą możliwą obsługę. Statystyki i dane Google Analytics pomagają nam osiągnąć ten cel.

Statystycznie oceniane dane pokazują nam jasny obraz mocnych i słabych stron naszej strony internetowej. Z jednej strony możemy zoptymalizować naszą stronę tak, aby zainteresowanym osobom łatwiej było znaleźć ją w Google. Z drugiej strony dane pomagają nam lepiej zrozumieć Cię jako odwiedzającego. Dlatego wiemy dokładnie, co musimy poprawić na naszej stronie internetowej, aby zaoferować Ci najlepszą możliwą obsługę. Dane służą nam również do przeprowadzania naszych działań reklamowych i marketingowych w sposób bardziej indywidualny i opłacalny. W końcu sensowne jest pokazywanie naszych produktów i usług osobom, które są nimi zainteresowane.

Jakie dane są przechowywane przez Google Analytics?

Google Analytics wykorzystuje kod śledzenia do utworzenia losowego, unikalnego identyfikatora powiązanego z plikiem cookie przeglądarki. W ten sposób Google Analytics rozpoznaje Cię jako nowego użytkownika. Przy następnej wizycie na naszej stronie zostaniesz rozpoznany jako „powracający” użytkownik. Wszystkie zebrane dane są przechowywane razem z tym identyfikatorem użytkownika. Umożliwia to przede wszystkim ocenę pseudonimowych profili użytkowników.

Aby móc analizować naszą stronę internetową za pomocą Google Analytics, do kodu śledzenia należy wpisać identyfikator usługi. Dane są następnie przechowywane w odpowiedniej właściwości. Dla każdej nowo utworzonej usługi usługa Google Analytics 4 jest domyślna. Możesz też utworzyć usługę Universal Analytics. W zależności od użytej właściwości dane są przechowywane przez różne okresy czasu.

Etykiety, takie jak pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, mierzą Twoje interakcje na naszej stronie internetowej. Interakcje to wszelkiego rodzaju działania, które podejmujesz na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz również z innych systemów Google (takich jak konto Google), dane generowane przez Google Analytics mogą być powiązane z plikami cookie stron trzecich. Google nie udostępnia danych Google Analytics, chyba że my jako operator strony internetowej je zatwierdzimy. Wyjątki mogą wystąpić, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Google Analytics wykorzystuje następujące pliki cookie:

Nazwa: _ga
Wartość: 2.1326744211.152311955191-5
Używać: Domyślnie analytics.js używa _ga cookie do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy do odróżnienia odwiedzających stronę internetową.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: _gid
Wartość: 2.1687193234.152311955191-1
Używać: Plik cookie służy również do rozróżniania osób odwiedzających stronę internetową
Data ważności: po 24 godzinach

Nazwa: _gat_gtag_UA_<property-id>
Wartość: 1
Używać: Służy do obniżania stawki żądań. Gdy Google Analytics jest dostarczany za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie ma nazwę _dc_gtm_ <property-id>.
Data ważności: po 1 minucie

Nazwa: AMP_TOKEN
Wartość: brak informacji
Używać: Plik cookie zawiera token, którego można użyć do pobrania identyfikatora użytkownika z usługi AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują na wylogowanie, żądanie lub błąd.
Data ważności: po 30 sekundach do jednego roku

Nazwa: __utma
Wartość: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Używać: Ten plik cookie może być używany do śledzenia Zachowania użytkownika na stronie internetowej i pomiaru wydajności. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: __utmt
Wartość: 1
Używać: Plik cookie, podobnie jak _gat_gtag_UA_<property-id> służy do dławienia szybkości żądania.
Data ważności: po 10 minutach

Nazwa: __utmb
Wartość: 3.10.1564498958
Używać: Ten plik cookie służy do określania nowych sesji. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy nowe dane lub informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data ważności: po 30 minutach

Nazwa: __utmc
Wartość: 167421564
Używać: Ten plik cookie służy do ustawiania nowych sesji dla powracających odwiedzających. Jest to plik cookie sesji i jest przechowywany tylko do momentu ponownego zamknięcia przeglądarki.
Data ważności: Po zamknięciu przeglądarki

Nazwa: __utmz
Wartość: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Używać: Plik cookie służy do identyfikacji źródła liczby odwiedzających naszą stronę internetową. Oznacza to, że pliki cookie przechowują miejsce, z którego przyszedłeś na naszą stronę internetową. Mogła to być inna strona lub reklama.
Data ważności: po 6 miesiącach

Nazwa: __utmv
Wartość: nie określono
Używać: Plik cookie służy do przechowywania danych użytkownika zdefiniowanych przez użytkownika. Jest zawsze aktualizowany, gdy informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data ważności: po 2 latach

Nuta: Ta lista nie może twierdzić, że jest wyczerpująca, ponieważ Google ciągle zmienia wybór swoich plików cookie.

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych danych gromadzonych za pomocą Google Analytics:

Mapy cieplne: Google tworzy tak zwane mapy cieplne. Mapy cieplne pokazują dokładnie te obszary, które klikasz. Daje nam to informacje o tym, gdzie jesteś „w drodze” na naszej stronie.

Czas trwania sesji: Google odnosi się do czasu spędzonego na naszej stronie bez opuszczania witryny. Jeśli byłeś nieaktywny przez 20 minut, sesja kończy się automatycznie.

Współczynnik odrzuceń: Odbicie ma miejsce, gdy przeglądasz tylko jedną stronę na naszej stronie internetowej, a następnie opuszczasz naszą stronę internetową.

Tworzenie konta: Kiedy tworzysz konto lub składasz zamówienie na naszej stronie internetowej, Google Analytics zbiera te dane.

Adres IP: Adres IP jest wyświetlany tylko w skróconej formie, dzięki czemu nie jest możliwe wyraźne przypisanie.

Lokalizacja: Adres IP może być użyty do określenia kraju i przybliżonej lokalizacji. Proces ten jest również znany jako określanie lokalizacji IP.

Informacje techniczne: Informacje techniczne obejmują między innymi typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych lub rozdzielczość ekranu.

Źródło pochodzenia: Oczywiście Google Analytics lub jesteśmy również zainteresowani tym, za pośrednictwem której strony internetowej lub reklamy trafiłeś na naszą stronę.

Inne dane obejmują dane kontaktowe, wszelkie recenzje, odtwarzanie multimediów (np. podczas odtwarzania wideo za pośrednictwem naszej witryny), udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych. Lista nie rości sobie pretensji do kompletności i służy jedynie do ogólnej orientacji przechowywania danych przez Google Analytics.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google rozpowszechnił Twoje serwery na całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce, w związku z czym Twoje dane są zwykle przechowywane na amerykańskich serwerach. Tutaj możesz dokładnie przeczytać, gdzie znajdują się centra danych Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dane są dystrybuowane na różnych dyskach fizycznych. Ma to tę zaletę, że dane można odzyskać szybciej i są lepiej chronione przed manipulacją. Każde centrum danych Google ma programy awaryjne dla Twoich danych. Jeśli na przykład sprzęt Google ulegnie awarii lub klęski żywiołowe sparaliżują serwery, ryzyko przerwy w świadczeniu usług w Google pozostaje niskie.

Okres przechowywania danych zależy od użytych właściwości. W przypadku korzystania z nowszych usług Google Analytics 4 okres przechowywania danych użytkownika wynosi 14 miesięcy. W przypadku innych tzw. danych zdarzeń mamy możliwość wyboru okresu przechowywania wynoszącego 2 miesiące lub 14 miesięcy.

Dzięki usługom Universal Analytics Google Analytics ma ustandaryzowany okres przechowywania danych użytkowników wynoszący 26 miesięcy. Następnie Twoje dane użytkownika zostaną usunięte. Mamy jednak możliwość samodzielnego wyboru okresu przechowywania danych użytkownika. Mamy do dyspozycji pięć wariantów:

 • Usunięcie po 14 miesiącach
 • Usunięcie po 26 miesiącach
 • Usunięcie po 38 miesiącach
 • Usunięcie po 50 miesiącach
 • Brak automatycznego usuwania

Ponadto istnieje również opcja, że dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy nie będziesz już odwiedzać naszej strony internetowej w wybranym przez nas okresie. W takim przypadku okres przechowywania zostanie zresetowany za każdym razem, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową w określonym czasie.

Jeśli określony okres upłynął, dane będą usuwane raz w miesiącu. Ten okres przechowywania dotyczy danych związanych z plikami cookie, rozpoznawaniem użytkowników i identyfikatorami reklamowymi (np. plikami cookie domeny DoubleClick). Wyniki raportu są oparte na zagregowanych danych i są przechowywane niezależnie od danych użytkownika. Zagregowane dane to fuzja pojedynczych danych w większą jednostkę.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z prawem o ochronie danych Unii Europejskiej masz prawo do uzyskania informacji o swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia. Możesz użyć dodatku do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js), aby uniemożliwić Google Analytics korzystanie z Twoich danych. Możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Należy pamiętać, że ten dodatek dezaktywuje tylko gromadzenie danych przez Google Analytics.

Jeśli ogólnie chcesz dezaktywować, usunąć lub zarządzać plikami cookie, znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najpopularniejszych przeglądarek w sekcji „Pliki cookie”.

Podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics wymaga Twojej zgody, którą uzyskaliśmy za pomocą naszego wyskakującego okienka plików cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgoda ta jest udzielana. RODO (zgoda) jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, ponieważ może się to zdarzyć w przypadku gromadzenia przez narzędzia analityki internetowej.

Oprócz zgody mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań odwiedzających stronę internetową, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą Google Analytics wykrywamy błędy na stronie, możemy identyfikować ataki i poprawiać rentowność. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. f RODO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Google Analytics tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Google przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunki przetwarzania danych Google Ads, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi i mają również zastosowanie do Google Analytics, można znaleźć w sekcji https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać Państwu najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze śledzenia, zalecamy te dwa linki: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Oświadczenie o ochronie prywatności na Facebooku
Podsumowanie polityki prywatności Facebooka
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: Optymalizacja naszych usług
? Przetwarzane dane: dane takie jak dane klienta, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
? Okres przechowywania: dopóki dane nie będą już przydatne do celów Facebooka
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są narzędzia Facebooka?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wybranych Narzędzi Facebooka. Facebook jest siecią mediów społecznościowych Meta Platforms Inc. lub dla europejskiego obszaru Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Za pomocą tych narzędzi możemy zaoferować Tobie i osobom zainteresowanym naszymi produktami i usługami najlepszą możliwą ofertę.

Jeśli dane są zbierane i przekazywane od Ciebie za pośrednictwem naszych wbudowanych elementów Facebooka lub za pośrednictwem naszej strony na Facebooku (fanpage), zarówno my, jak i Facebook Ireland Ltd. jesteśmy za to odpowiedzialni. Facebook ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie tych danych. Nasze wspólne zobowiązania zostały również zapisane w publicznie dostępnej umowie na mocy https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Stwierdza na przykład, że musimy wyraźnie poinformować Cię o korzystaniu z narzędzi Facebooka na naszej stronie. Ponadto jesteśmy również odpowiedzialni za zapewnienie, że narzędzia są bezpiecznie zintegrowane z naszą stroną internetową zgodnie z prawem o ochronie danych. Z kolei Facebook odpowiada np. za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebooka, możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą. Jeśli skierujesz do nas pytanie, jesteśmy zobowiązani do przekazania go do Facebooka.

Poniżej przedstawiamy przegląd różnych narzędzi Facebooka, które dane są wysyłane do Facebooka i jak można je usunąć.

Oprócz wielu innych produktów Facebook oferuje również tak zwane „narzędzia biznesowe Facebooka”.To oficjalna nazwa Facebooka. Ponieważ jednak termin ten jest mało znany, postanowiliśmy nazwać je tylko narzędziami Facebooka. Należą do nich:

 • Piksel Facebooka
 • wtyczki społecznościowe (takie jak przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”)
 • Logowanie przez Facebooka
 • Zestaw kont
 • Interfejsy API (interfejs programowania)
 • Zestawy SDK (zbiór narzędzi programistycznych)
 • Integracje platform
 • Wtyczki
 • Kody
 • Specyfikacje
 • Dokumentacja
 • Technologie i usługi

Dzięki tym narzędziom Facebook rozszerza usługi i ma możliwość uzyskiwania informacji o aktywności użytkowników poza Facebookiem.

Dlaczego korzystamy z narzędzi Facebooka na naszej stronie internetowej?

Chcemy pokazać nasze usługi i produkty tylko osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Za pomocą reklam (facebook ads) możemy dotrzeć właśnie do tych osób. Aby jednak użytkownicy mogli otrzymywać odpowiednie reklamy, Facebook potrzebuje informacji o życzeniach i potrzebach ludzi. W ten sposób firma otrzymuje informacje o zachowaniu użytkownika (i dane kontaktowe) na naszej stronie internetowej. W rezultacie Facebook gromadzi lepsze dane użytkowników i może wyświetlać zainteresowanym osobom odpowiednie reklamy dotyczące naszych produktów lub usług. Narzędzia umożliwiają zatem szyte na miarę kampanie reklamowe na Facebooku.

Dane o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej są tym, co Facebook nazywa „danymi o zdarzeniach”. Są one również wykorzystywane do usług pomiarowych i analitycznych. Facebook może zatem tworzyć w naszym imieniu „raporty kampanii” na temat wpływu naszych kampanii reklamowych. Ponadto analizy dają nam lepszy wgląd w to, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, strony internetowej lub produktów. W rezultacie używamy niektórych z tych narzędzi, aby zoptymalizować wrażenia użytkownika na naszej stronie internetowej. Na przykład możesz użyć wtyczek społecznościowych, aby udostępniać treści na naszej stronie bezpośrednio na Facebooku.

Jakie dane są przechowywane przez narzędzia Facebooka?

Korzystając z poszczególnych narzędzi Facebooka, dane osobowe (dane klientów) mogą być przesyłane do Facebooka. W zależności od zastosowanych narzędzi można przesyłać dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP.

Facebook wykorzystuje te informacje, aby dopasować dane do danych, które posiada o Tobie (jeśli jesteś członkiem Facebooka). Zanim dane klientów zostaną przesłane do Facebooka, następuje tak zwane „hashowanie”. Oznacza to, że dowolnie duży zestaw danych jest przekształcany w ciąg znaków. Służy to również do szyfrowania danych.

Oprócz danych kontaktowych przesyłane są również „dane o zdarzeniach”. „Dane o zdarzeniach” odnoszą się do informacji, które otrzymujemy o Tobie na naszej stronie internetowej. Na przykład, które podstrony odwiedzasz lub jakie produkty kupujesz od nas. Facebook nie udostępnia otrzymanych informacji stronom trzecim (takim jak reklamodawcy), chyba że firma ma na to wyraźną zgodę lub jest do tego prawnie zobowiązana. „Dane o zdarzeniach” mogą być również powiązane z danymi kontaktowymi. Dzięki temu Facebook może oferować lepiej spersonalizowane reklamy. Po wspomnianym już procesie dopasowywania Facebook ponownie usuwa dane kontaktowe.

Aby móc dostarczać reklamy w zoptymalizowany sposób, Facebook wykorzystuje dane o zdarzeniach tylko wtedy, gdy zostały one połączone z innymi danymi (które zostały zebrane przez Facebook w inny sposób). Facebook wykorzystuje również te dane o wydarzeniach do celów bezpieczeństwa, ochrony, rozwoju i badań. Wiele z tych danych jest przesyłanych do Facebooka za pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania danych lub informacji w przeglądarkach. W zależności od używanych narzędzi i tego, czy jesteś członkiem Facebooka, w Twojej przeglądarce tworzona jest inna liczba plików cookie. W opisach poszczególnych narzędzi Facebooka przechodzimy bardziej szczegółowo do poszczególnych plików cookie Facebooka. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie Facebooka można również znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policies/cookies.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Zasadniczo Facebook przechowuje dane, dopóki nie będą już potrzebne do własnych usług i produktów Facebooka. Facebook ma serwery na całym świecie, na których przechowywane są jego dane. Jednak dane klientów zostaną usunięte w ciągu 48 godzin po porównaniu z własnymi danymi użytkownika.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz prawo do informacji, poprawiania, przenoszenia i usuwania swoich danych.

Całkowite usunięcie danych nastąpi tylko wtedy, gdy całkowicie usuniesz swoje konto na Facebooku. Oto jak działa usuwanie konta na Facebooku:

1) Kliknij Ustawienia po prawej stronie Facebooka.

2) Następnie kliknij „Twoje informacje na Facebooku” w lewej kolumnie.

3) Teraz kliknij „Dezaktywacja i usunięcie”.

4) Teraz wybierz „Usuń konto”, a następnie kliknij „Dalej i usuń konto”

5) Teraz wprowadź hasło, kliknij „Dalej”, a następnie „Usuń konto”

Dane, które Facebook otrzymuje za pośrednictwem naszej strony, są przechowywane między innymi za pośrednictwem plików cookie (np. wtyczek społecznościowych). W przeglądarce możesz dezaktywować, usunąć lub zarządzać poszczególnymi lub wszystkimi plikami cookie. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. W sekcji „Pliki cookie” znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Jeśli zasadniczo nie chcesz plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Pozwala to zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy na to zezwalasz, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Swoich danych przez zintegrowane narzędzia Facebooka, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. RODO).. Co do zasady Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest przechowywany i przetwarzany w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka lub polityką plików cookie.

Facebook przetwarza Twoje dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Warunek przetwarzania danych na Facebooku, który odpowiada standardowym klauzulom umownym, można znaleźć w https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Ci najważniejszych informacji na temat korzystania i przetwarzania danych przez narzędzia Facebooka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook wykorzystuje Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z zasadami dotyczącymi danych na https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Wprowadzenie do mediów społecznościowych
Podsumowanie polityki prywatności mediów społecznościowych
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: Prezentacja i optymalizacja naszych usług, kontakt z odwiedzającymi, zainteresowanymi stronami itp., Reklama
? Przetwarzane dane: Dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adres IP.
Więcej szczegółów można znaleźć w używanym narzędziu mediów społecznościowych.
? Okres przechowywania: w zależności od używanych platform mediów społecznościowych
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są media społecznościowe?

Oprócz naszej strony internetowej jesteśmy również aktywni na różnych platformach społecznościowych. Dane użytkowników mogą być przetwarzane, abyśmy mogli konkretnie zwracać się do zainteresowanych nami użytkowników za pośrednictwem sieci społecznościowych. Ponadto elementy platformy mediów społecznościowych mogą być również osadzone bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak na przykład w przypadku kliknięcia tak zwanego przycisku społecznościowego na naszej stronie internetowej i przekierowania bezpośrednio do naszej obecności w mediach społecznościowych. Tak zwane media społecznościowe lub media społecznościowe odnoszą się do stron internetowych i aplikacji, za pośrednictwem których zarejestrowani członkowie mogą tworzyć treści, wymieniać treści otwarcie lub w określonych grupach i sieci z innymi członkami.

Dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych?

Od lat platformy mediów społecznościowych są miejscem, w którym ludzie komunikują się i łączą online. Dzięki naszej obecności w mediach społecznościowych możemy przybliżyć nasze produkty i usługi zainteresowanym stronom. Elementy mediów społecznościowych zintegrowane na naszej stronie internetowej pomagają szybko i bez komplikacji przejść do naszych treści w mediach społecznościowych.

Dane przechowywane i przetwarzane za pośrednictwem kanału mediów społecznościowych mają na celu przede wszystkim przeprowadzanie analiz internetowych. Celem tych analiz jest opracowanie dokładniejszych i bardziej osobistych strategii marketingowych i reklamowych. W zależności od Twojego zachowania na platformie social media, ocenione dane mogą posłużyć do wyciągnięcia odpowiednich wniosków na temat Twoich zainteresowań i stworzenia tzw. profili użytkowników. Dzięki temu platformy mogą również prezentować reklamy dostosowane do indywidualnych potrzeb. W większości przypadków w tym celu w przeglądarce ustawiane są pliki cookie, które przechowują dane dotyczące zachowania użytkownika.

Co do zasady zakładamy, że pozostajemy odpowiedzialni zgodnie z przepisami o ochronie danych, nawet jeśli korzystamy z usług platformy mediów społecznościowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak, że w niektórych przypadkach operator platformy mediów społecznościowych może być z nami współodpowiedzialny w rozumieniu art. 26 RODO. W takim przypadku wskazujemy na to osobno i pracujemy na podstawie odpowiedniej umowy. Istota umowy jest następnie powielana poniżej na platformie, której dotyczy problem.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z platform mediów społecznościowych lub naszych wbudowanych elementów dane od Ciebie mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską, ponieważ wiele kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, to firmy amerykańskie. W związku z tym możesz nie być już w stanie tak łatwo dochodzić lub egzekwować swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Jakie dane są przetwarzane?

To, które dokładnie dane są przechowywane i przetwarzane, zależy od odpowiedniego dostawcy platformy mediów społecznościowych. Ale zwykle są to dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym, dane użytkownika, takie jak przyciski, które klikasz, kogo lubisz lub obserwujesz, kto, kiedy odwiedzasz które strony, informacje o twoim urządzeniu i adresie IP. Większość tych danych jest przechowywana w plikach cookie. Zwłaszcza jeśli sam masz profil na odwiedzanym kanale mediów społecznościowych i jesteś zalogowany, dane mogą być powiązane z Twoim profilem.

Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również przechowywane na serwerach dostawców. W związku z tym tylko dostawcy mają dostęp do danych i mogą udzielić odpowiednich informacji lub wprowadzić zmiany.

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, które dane są przechowywane i przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych i jak możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, powinieneś uważnie przeczytać odpowiednie oświadczenie o ochronie danych firmy. Nawet jeśli masz pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych lub chcesz dochodzić odpowiednich praw, zalecamy bezpośredni kontakt z dostawcą.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, jeśli będziemy mieli więcej informacji. Na przykład platforma mediów społecznościowych Facebook przechowuje dane, dopóki nie będą już potrzebne do własnych celów. Jednak dane klientów, które są porównywane z własnymi danymi użytkownika, zostaną usunięte w ciągu dwóch dni. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Jeśli, jak na przykład w przypadku księgowości, jest to wymagane przez prawo, ten okres przechowywania również może zostać przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość odwołania swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub stron trzecich, takich jak osadzone elementy mediów społecznościowych w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Ponieważ narzędzia mediów społecznościowych mogą wykorzystywać pliki cookie, zalecamy również naszą ogólną politykę prywatności dotyczącą plików cookie. Aby dowiedzieć się dokładnie, które dane są przechowywane i przetwarzane przez Ciebie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych zawartymi w odpowiednich narzędziach.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).. Co do zasady Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest przechowywany i przetwarzany w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Informacje na temat konkretnych platform mediów społecznościowych można znaleźć w poniższych sekcjach, jeśli takie istnieją.

Oświadczenie o ochronie prywatności na Instagramie
Podsumowanie zasad ochrony prywatności na Instagramie
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: Optymalizacja naszych usług
? Przetwarzane dane: dane takie jak dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
? Okres przechowywania: dopóki Instagram nie będzie już potrzebował danych do swoich celów
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Co to jest Instagram?

Zintegrowaliśmy funkcje Instagrama na naszej stronie internetowej. Instagram to platforma mediów społecznościowych firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram jest spółką zależną Meta Platforms Inc. od 2012 roku i jest jednym z produktów Facebooka. Osadzanie treści na Instagramie na naszej stronie internetowej nazywa się osadzaniem. Dzięki temu możemy wyświetlać treści, takie jak przyciski, zdjęcia lub filmy z Instagrama bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzasz strony internetowe naszej strony internetowej, które zintegrowały funkcję Instagram, dane są przesyłane do Instagrama, przechowywane i przetwarzane. Instagram korzysta z tych samych systemów i technologii co Facebook. W ten sposób Twoje dane będą przetwarzane we wszystkich firmach Facebooka.

Poniżej chcemy dać Ci bardziej szczegółowy wgląd w to, dlaczego Instagram zbiera dane, jakie to dane i jak możesz w dużej mierze kontrolować przetwarzanie danych. Ponieważ Instagram jest częścią Meta Platforms Inc., uzyskujemy nasze informacje z jednej strony z wytycznych dotyczących Instagrama, ale także z samych wytycznych dotyczących prywatności meta z drugiej.

Instagram jest jedną z najbardziej znanych sieci społecznościowych na całym świecie. Instagram łączy zalety bloga z zaletami platform audiowizualnych, takich jak YouTube czy Vimeo. Możesz przesyłać zdjęcia i krótkie filmy na „Insta” (jak wielu użytkowników od niechcenia nazywa platformę), edytować je za pomocą różnych filtrów, a także rozpowszechniać je w innych sieciach społecznościowych. A jeśli sam nie chcesz być aktywny, możesz tylko śledzić innych interesujących użytkowników.

Dlaczego korzystamy z Instagrama na naszej stronie internetowej?

Instagram to platforma mediów społecznościowych, która naprawdę przeszła przez dach w ostatnich latach. I oczywiście zareagowaliśmy również na ten boom. Chcemy, abyś czuł się jak najbardziej komfortowo na naszej stronie internetowej. Dlatego urozmaicone przygotowanie naszych treści jest dla nas oczywistością. Dzięki wbudowanym funkcjom Instagrama możemy wzbogacić nasze treści o pomocne, zabawne lub ekscytujące treści ze świata Instagrama. Ponieważ Instagram jest spółką zależną Facebooka, zebrane dane mogą być również przydatne dla nas do spersonalizowanych reklam na Facebooku. Dlatego nasze reklamy przyciągają tylko osoby, które są naprawdę zainteresowane naszymi produktami lub usługami.

Instagram wykorzystuje również zebrane dane do celów pomiarowych i analitycznych. Otrzymujemy podsumowane statystyki, a tym samym lepszy wgląd w Twoje życzenia i zainteresowania. Ważne jest, aby wspomnieć, że raporty te nie identyfikują Cię osobiście.

Jakie dane są przechowywane przez Instagram?

Jeśli natkniesz się na jedną z naszych stron, która ma wbudowane funkcje Instagrama (takie jak obrazy lub wtyczki na Instagramie), Twoja przeglądarka automatycznie skontaktuje się z serwerami Instagramu. Dane są wysyłane, przechowywane i przetwarzane na Instagramie. Niezależnie od tego, czy masz konto na Instagramie, czy nie. Obejmuje to informacje o naszej stronie internetowej, o Twoim komputerze, o dokonanych zakupach, o reklamach, które widzisz i jak korzystasz z naszej oferty. Ponadto przechowywana jest również data i godzina interakcji z Instagramem. Jeśli masz konto na Instagramie lub jesteś zalogowany, Instagram przechowuje znacznie więcej danych o Tobie.

Facebook rozróżnia dane klientów i dane zdarzeń. Zakładamy, że tak właśnie jest w przypadku Instagrama. Dane klienta to na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP. Te dane klienta zostaną przesłane do Instagrama tylko wtedy, gdy wcześniej zostałeś „zaszyfrowany”. Hashing oznacza, że rekord jest przekształcany w ciąg znaków. Umożliwia to szyfrowanie danych kontaktowych. Ponadto przesyłane będą również wyżej wymienione „dane o zdarzeniach”. Poprzez „dane o zdarzeniach” Facebook – a co za tym idzie Instagram – rozumie dane dotyczące zachowania użytkownika. Może się również zdarzyć, że dane kontaktowe zostaną połączone z danymi zdarzeń. Zebrane dane kontaktowe zostaną porównane z danymi, które Instagram już ma o Tobie.

Zebrane dane są przesyłane do Facebooka za pośrednictwem małych plików tekstowych (cookies), które zazwyczaj są ustawiane w przeglądarce. W zależności od używanych funkcji Instagrama i tego, czy sam masz konto na Instagramie, przechowywane są różne ilości danych.

Zakładamy, że przetwarzanie danych na Instagramie przebiega w taki sam sposób jak na Facebooku. Oznacza to, że jeśli masz konto na Instagramie lub odwiedziłeś www.instagram.com, Instagram przynajmniej ustawił plik cookie. W takim przypadku przeglądarka wysyła informacje do Instagrama za pośrednictwem pliku cookie, gdy tylko zetkniesz się z funkcją Instagram. Najpóźniej po 90 dniach (po porównaniu) dane te zostaną ponownie usunięte lub zanonimizowane. Chociaż intensywnie zajmowaliśmy się przetwarzaniem danych na Instagramie, nie możemy dokładnie powiedzieć, jakie dane Instagram zbiera i przechowuje dokładnie.

Poniżej pokazujemy pliki cookie, które są ustawiane w przeglądarce przynajmniej po kliknięciu funkcji Instagrama (takiej jak przycisk lub obraz Insta). W naszym teście zakładamy, że nie masz konta na Instagramie. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, oczywiście w twojej przeglądarce ustawia się znacznie więcej plików cookie.

Te pliki cookie zostały użyte w naszym teście:

Nazwa: csrftoken
Wartość: „”
Używać: Ten plik cookie najprawdopodobniej zostanie ustawiony ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec fałszowaniu żądań. Nie mogliśmy jednak dowiedzieć się dokładniej.
Data ważności: po roku

Nazwa: mid
Wartość: „”
Używać: Instagram ustawia ten plik cookie w celu optymalizacji własnych usług i ofert na Instagramie i poza nim. Plik cookie ustawia unikalny identyfikator użytkownika.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: fbsr_311955191124024
Wartość: brak informacji
Używać: Ten plik cookie przechowuje prośbę o zalogowanie się dla użytkowników aplikacji Instagram.
Data ważności:
po zakończeniu sesji

Nazwa: rur
Wartość: ATN
Używać: Jest to plik cookie Instagram, który zapewnia funkcjonalność na Instagramie.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: urlgen
Wartość: „{„194.96.75.33″: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe311955191”
Używać: Ten plik cookie jest używany do celów marketingowych Instagrama.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nuta: Nie możemy twierdzić, że jesteśmy tutaj kompletni. To, które pliki cookie są ustawiane w indywidualnym przypadku, zależy od wbudowanych funkcji i korzystania z Instagrama.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Instagram udostępnia otrzymane informacje między firmami Facebooka partnerom zewnętrznym i osobom, z którymi się kontaktujesz na całym świecie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z własną polityką danych. Twoje dane są dystrybuowane na serwerach Facebooka na całym świecie, między innymi ze względów bezpieczeństwa. Większość z tych serwerów znajduje się w USA.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Dzięki ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych masz prawo do informacji, przenoszenia, poprawiania i usuwania swoich danych. W ustawieniach Instagrama możesz zarządzać swoimi danymi. Jeśli chcesz całkowicie usunąć swoje dane na Instagramie, musisz trwale usunąć swoje konto na Instagramie.

Oto jak działa usuwanie konta na Instagramie:

Najpierw otwórz aplikację Instagram. Na stronie profilu przejdź w dół i kliknij „Centrum pomocy”. Teraz wchodzisz na stronę internetową firmy. W witrynie sieci Web kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Usuń konto.

Jeśli całkowicie usuniesz swoje konto, Instagram usunie posty, takie jak zdjęcia i aktualizacje statusu. Informacje, które inne osoby udostępniły na Twój temat, nie należą do Twojego konta i dlatego nie zostaną usunięte.

Jak wspomniano powyżej, Instagram przechowuje Twoje dane głównie za pośrednictwem plików cookie. Możesz zarządzać, dezaktywować lub usuwać te pliki cookie w swojej przeglądarce. W zależności od przeglądarki zarządzanie zawsze działa nieco inaczej. W sekcji „Pliki cookie” znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby zawsze być informowanym, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Następnie zawsze możesz indywidualnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na plik cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).. Co do zasady Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest przechowywany i przetwarzany w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy ze zintegrowanych elementów mediów społecznościowych tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Instagram lub Facebook przetwarza dane również w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Klauzule te zobowiązują Facebooka do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Rezolucję i klauzule można znaleźć tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Staraliśmy się przybliżyć Ci najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Instagram. na https://help.instagram.com/519522125107875
możesz przyjrzeć się bliżej zasadom dotyczącym danych na Instagramie.

Polityka prywatności XING
Podsumowanie polityki prywatności Xing
? Osoby, których dane dotyczą: Odwiedzający stronę internetową
? Cel: Optymalizacja naszych usług
? Przetwarzane dane: na przykład adres IP, dane przeglądarki, data i godzina wyświetlenia strony mogą być przechowywane
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
? Okres przechowywania: Dane użytkowników Xing są przechowywane do momentu zażądania usunięcia
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest Xing?

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Xing, firmy Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Funkcje te pozwalają na przykład udostępniać treści na Xing bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej, logować się za pośrednictwem Xing lub śledzić interesujące treści. Wtyczki można rozpoznać po nazwie firmy lub logo Xing. Kiedy odwiedzasz stronę internetową, która korzysta z wtyczki Xing, dane mogą być przesyłane do „serwerów Xing”, przechowywane i oceniane. W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować Cię o tym, jakie to dane są i jak zarządzasz lub zapobiegasz ich przechowywaniu.

Xing to sieć społecznościowa z siedzibą w Hamburgu. Firma specjalizuje się w zarządzaniu kontaktami zawodowymi. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych sieci, Xing to przede wszystkim profesjonalna sieć. Platforma jest często używana do poszukiwania pracy lub do znajdowania pracowników dla własnej firmy. Ponadto Xing oferuje ciekawe treści na różne tematy zawodowe. Globalnym odpowiednikiem tego jest amerykańska firma LinkedIn.

Dlaczego używamy Xing na naszej stronie internetowej?

Obecnie istnieje zalew kanałów mediów społecznościowych i doskonale zdajemy sobie sprawę, że Twój czas jest bardzo cenny. Nie każdy kanał mediów społecznościowych firmy można dokładnie przeanalizować. Dlatego chcemy, aby Twoje życie było jak najłatwiejsze, abyś mógł udostępniać lub śledzić interesujące treści bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej na Xing. Dzięki takim „wtyczkom społecznościowym” rozszerzamy naszą usługę na naszej stronie internetowej. Ponadto dane gromadzone przez Xing pomagają nam w przeprowadzaniu ukierunkowanych działań reklamowych na platformie. Oznacza to, że nasza usługa jest pokazywana tylko osobom, które są nią naprawdę zainteresowane.

Jakie dane są przechowywane przez Xing?

Xing oferuje przycisk udostępniania, przycisk śledzenia i przycisk logowania jako wtyczkę do stron internetowych. Gdy tylko otworzysz stronę, na której wbudowana jest wtyczka społecznościowa Xing, Twoja przeglądarka połączy się z serwerami w centrum danych używanym przez Xing. W przypadku przycisku udostępniania – według Xing – nie należy przechowywać żadnych danych, które mogłyby stanowić bezpośrednie odniesienie do osoby. W szczególności Xing nie przechowuje żadnego adresu IP użytkownika. Ponadto nie są ustawiane żadne pliki cookie w związku z przyciskiem udostępniania. W związku z tym nie ma oceny zachowania użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

W przypadku innych wtyczek Xing pliki cookie są ustawiane w przeglądarce tylko wtedy, gdy wchodzisz w interakcję z wtyczką lub ją klikasz. Dane osobowe, takie jak adres IP, dane przeglądarki, data i godzina wyświetlenia strony, mogą być przechowywane tutaj na Xing. Jeśli posiadasz konto XING i jesteś zalogowany, zebrane dane zostaną przypisane do Twojego konta osobistego i danych na nim przechowywanych.

Następujące pliki cookie są ustawiane w przeglądarce, jeśli klikniesz przycisk „Poniżej” lub zalogujesz się i nie jesteś jeszcze zalogowany do Xing. Należy pamiętać, że jest to przykładowa lista i nie możemy twierdzić, że jest wyczerpująca:

Nazwa: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg
Wartość: 1
Używać: Ten plik cookie służy do tworzenia i przechowywania identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: c_
Wartość: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019311955191-8
Używać: Nie udało nam się uzyskać żadnych dalszych informacji na temat tego pliku cookie.
Data ważności: po jednym dniu

Nazwa: prevPage
Wartość: wbm%2FWelcome%2Flogin
Używać: Ten plik cookie przechowuje adres URL poprzedniej odwiedzanej witryny.
Data ważności: po 30 minutach

Nazwa: s_cc
Wartość: true
Używać: Ten plik cookie Adobe Site Catalyst określa, czy pliki cookie są ogólnie włączone w przeglądarce.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: s_fid
Wartość: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1311955191-2
Używać: Ten plik cookie służy do identyfikacji unikalnego użytkownika.
Data ważności: po 5 latach

Nazwa: visitor_id
Wartość: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32
Używać: Plik cookie odwiedzającego zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego i unikalny identyfikator konta.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa:_session_id
Wartość: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7311955191-2
Używać: Ten plik cookie tworzy tymczasowy identyfikator sesji, który jest używany jako identyfikator użytkownika w sesji. Plik cookie jest absolutnie niezbędny do zapewnienia funkcji Xing.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Jak tylko zalogujesz się do Xing lub członka, dalsze dane osobowe będą z pewnością gromadzone, przetwarzane i przechowywane. Xing przekazuje również dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji własnych celów biznesowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeśli istnieje obowiązek prawny.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Xing przechowuje dane na różnych serwerach w różnych centrach danych. Firma przechowuje te dane do momentu usunięcia danych lub usunięcia konta użytkownika. Oczywiście dotyczy to tylko użytkowników, którzy są już członkami Xing.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich usunięcia w dowolnym momencie. Nawet jeśli nie jesteś członkiem Xing, możesz zapobiec ewentualnemu przetwarzaniu danych za pośrednictwem przeglądarki lub zarządzać nimi zgodnie ze swoimi życzeniami. Większość danych jest przechowywana za pośrednictwem plików cookie. W zależności od tego, którą przeglądarkę posiadasz, administracja działa nieco inaczej. W sekcji „Pliki cookie” znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najbardziej znanych przeglądarek.

Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby zawsze być informowanym, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Następnie zawsze możesz indywidualnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na plik cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).. Co do zasady Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest przechowywany i przetwarzany w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy ze zintegrowanych elementów mediów społecznościowych tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Staraliśmy się przekazać Ci najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Xing. Na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung możesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych w sieci społecznościowej Xing.

Wideokonferencje i przesyłanie strumieniowe Wprowadzenie
Wideokonferencje i przesyłanie strumieniowe Podsumowanie polityki prywatności
? Osoby, których dane dotyczą: użytkownicy korzystający z naszego narzędzia do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego
? Cel: Kommunikation und Präsentation von Inhalten
? Przetwarzane dane: Statystyki dostępu zawierające takie dane, jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu lub adres IP. Więcej szczegółów można znaleźć w używanym narzędziu do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego.
? Czas przechowywania: w zależności od użytego narzędzia do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego
⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa)

Co to są wideokonferencje i przesyłanie strumieniowe?

Korzystamy z oprogramowania, które pozwala nam prowadzić wideokonferencje, spotkania online, seminaria internetowe, udostępnianie wyświetlaczy i / lub przesyłanie strumieniowe. Podczas wideokonferencji lub transmisji strumieniowej informacje są przesyłane jednocześnie za pomocą dźwięku i ruchomego obrazu. Za pomocą takich narzędzi do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego możemy szybko i łatwo komunikować się z klientami, partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami za pośrednictwem Internetu. Oczywiście przy wyborze usługodawcy zwracamy uwagę na określone prawne warunki ramowe.

Zasadniczo dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane natychmiast po interakcji z oprogramowaniem. Rozwiązania do wideokonferencji lub przesyłania strumieniowego innych firm wykorzystują Twoje dane i metadane do różnych celów. Dane pomagają na przykład zwiększyć bezpieczeństwo narzędzia i ulepszyć usługę. W większości przypadków dane mogą być również wykorzystywane do własnych celów marketingowych dostawcy zewnętrznego.

Dlaczego korzystamy z wideokonferencji i transmisji strumieniowej na naszej stronie internetowej?

Chcemy komunikować się z Tobą, z naszymi klientami i partnerami biznesowymi cyfrowo szybko, nieskomplikowanie i bezpiecznie. Działa to najlepiej w przypadku łatwych w użyciu rozwiązań do wideokonferencji. Większość narzędzi działa również bezpośrednio z przeglądarki i już po kilku kliknięciach jesteś w trakcie spotkania wideo. Narzędzia oferują również pomocne dodatkowe funkcje, takie jak funkcja czatu i udostępniania ekranu lub możliwość udostępniania treści między uczestnikami spotkania.

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli uczestniczysz w naszej wideokonferencji lub transmisji strumieniowej, Twoje dane będą również przetwarzane i przechowywane na serwerach danego usługodawcy.

To, jakie dokładnie dane są przechowywane, zależy od zastosowanych rozwiązań. Każdy dostawca przechowuje i przetwarza różne i różne ilości danych. Ale z reguły większość dostawców przechowuje Twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu i adres IP. Ponadto mogą być również przechowywane informacje o używanym urządzeniu, dane dotyczące użytkowania, takie jak odwiedzane strony internetowe, odwiedzanie strony internetowej lub przyciski, które klikasz. Można również zapisywać dane udostępnione w ramach wideokonferencji (zdjęcia, filmy, teksty).

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej w związku z korzystaną usługą, jeśli będziemy mieli dalsze informacje na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Może się zdarzyć, że dostawca przechowuje dane od Ciebie zgodnie z własnymi specyfikacjami, na które nie mamy wpływu.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania, możesz również w dowolnym momencie skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za wideokonferencje lub narzędzie do przesyłania strumieniowego. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Możesz usuwać, dezaktywować lub zarządzać plikami cookie, których dostawcy używają do swoich funkcji w przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. Należy jednak pamiętać, że wszystkie funkcje mogą już nie działać jak zwykle.

Podstawa prawna

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych przez rozwiązanie do przesyłania wideo lub przesyłania strumieniowego, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).. Ponadto możemy również zaoferować wideokonferencję w ramach naszych usług, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione z Państwem w umowie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).. Co do zasady Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na szybką i dobrą komunikację z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi, ale tylko wtedy, gdy przynajmniej wyraziłeś na to zgodę. Większość rozwiązań do przesyłania wideo lub przesyłania strumieniowego ustawia również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu dotyczącego prywatności na temat plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego dostawcy usług.

Aby uzyskać informacje o określonych rozwiązaniach do wideokonferencji i przesyłania strumieniowego, zobacz poniższe sekcje, jeśli takie istnieją.

Zasady zachowania poufności informacji w usłudze Microsoft Teams

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Microsoft Teams, usługi do spotkań online i wideokonferencji. Usługodawcą jest amerykańska firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Microsoft przetwarza Również Twoje dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Microsoft stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Na mocy tych klauzul firma Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Aby uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych firmy Microsoft, zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem firmy Microsoft można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji dotyczących https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Zasady ochrony prywatności Skype’a

Na naszej stronie internetowej korzystamy ze Skype, usługi do czatowania i wideokonferencji. Usługodawcą jest amerykańska firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Microsoft przetwarza Również Twoje dane w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności w USA) lub do przekazywania tam danych, Microsoft stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Na mocy tych klauzul firma Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Uchwałę i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Aby uzyskać więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych firmy Microsoft, zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem firmy Microsoft można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji dotyczących https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.